Pug

                                              SHALOM MIRA 

Pug

Pug

 

Frédéric Chopin Shalom Mira

 

  Chiquinha Gonzaga Shalom Mira

Maria Filomena Shalom Mira